Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Menu góra
Strona startowa Starostwo Powiatu Gdańskiego Urząd Wydziały Wydział Komunikacji
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Komunikacji, menu 60 - BIP - Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Komunikacji

Wydział Komunikacji

 

PODGLĄD AKTUALNEJ KOLEJKI BILETÓW (REJESTRACJA, INFORMACJA, PRAWA JAZDY)-TUTAJ

 

KOMUNIKAT WYDZIAŁU KOMUNIKACJI DOTYCZĄCY OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ I  UMAWIANIA TERMINÓW

 

 

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim informuje, iż z dniem 09 maja 2022 r. w Wydziale Komunikacji klienci będą przyjmowani w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od. 8.00 do 14.30 a w środy od 8.30 do 16.00 bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty telefonicznie.

Rezerwacja internetowa wizyt pozostaje bez zmian. Kalendarz rezerwacji wizyt dostępny jest pod adresem: https://bezkolejki.eu/spgdansk

W dalszym ciągu, do Państwa dyspozycji pozostaje możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową, elektroniczną lub złożenia ich w skrzynkach podawczych znajdujących się przy głównym wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim.

 

 REZERWACJA INTERNETOWA:

 1. Kalendarz rezerwacji wizyt dostępny jest pod adresem (strona www)

 2. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty do INFORMACJI oraz REJESTRACJI należy podać numer VIN pojazdu oraz adres e mail. Natomiast w trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty do PRAW JAZDY należy podać adres e mail.

 3. Niezgodność danych podanych przy rezerwacji internetowej, wymienionych w punkcie 2, z danymi przedstawianymi w dniu umówionej wizyty skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 4. W przypadku, gdy po dokonaniu rezerwacji, a przed umówionym terminem nastąpi zmiana w zakresie podanych wcześniej danych, należy dokonać nowej rezerwacji.

 5. W umówionym terminie należy przybyć punktualnie do urzędu. Przybycie po ustalonej godzinie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 6. W urzędzie obowiązują środki bezpieczeństwa: obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakryte usta i nos. Wpuszczane będą wyłącznie osoby, które dokonały rezerwacji wizyty. Nie będą wpuszczane osoby towarzyszące, z wyjątkiem osób niepełnosprawnych wymagających obecności opiekuna.

 7. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o informację na adres: komunikacja@powiat-gdanski.pl

 8. W przypadku podania danych zawartych w punkcie 2 klient oświadcza, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Starostę Gdańskiego w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt. Administratorem danych jest Starosta Gdański. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w Systemie rezerwacji wizyt w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie danych jest dobrowolne.

 9. Klauzula informacyjna

 

INFORMUJEMY !!!

 

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zostaje wydłużony z 30 do 60 dni.

 

Dłuższe terminy obowiązują od ogłoszenia ustawy, to jest od 1 lipca 2021 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemiiogłoszonego z powodu COVID-19.

 

 

 Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

– wejście od strony Banku Millennium

Godziny przyjęć interesantów:


poniedziałek 8.00 – 14.30
wtorek 8.00 – 14.30
środa 8.30 – 16.00
czwartek 8.00 – 14.30
piątek 8.00 – 14.30

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

NUMER TELEFONU

NUMER WEWNĘTRZNY

 

NR POKOJU

NACZELNIK

773-12-22

666

Anna Petter
komunikacja@powiat-gdanski.pl

8

Z-CA NACZELNIKA

773-12-77

667

Anna Tychmanowicz-Parzysz
transport@powiat-gdanski.pl

7

TRANSPORT DROGOWY

773-12-88

660

Anna Pulcyn

a.pulcyn@powiat-gdanski.pl

6

TRANSPORT DROGOWY

773-12-88

660

Magdalena Reszel
m.reszel@powiat-gdanski.pl

5

PODMIOTY GOSPODARCZE - REJESTRACJA POJAZDÓW

 

773-31-65           165

Joanna Truskowska

j.truskowska@powiat-gdanski.pl

 

prawe szkrzydło budynku

773-12-70           670

Magdalena Kulkowska

773-12-70           670

Ilona Kuśmierska-Ryndak

773-31-64           164

Elżbieta Żochowska

INFORMACJA
pojazd@powiat-gdanski.pl

773-12-63

663

Marta Paluch

 

 

 

 

 

SALA
OBSŁUGI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWO JAZDY

Prawe skrzydło budynku

 

773-12-76

---

Agnieszka Żółkiewska

773-12-63

663

Monika Miotk

REJESTRACJA POJAZDÓW
pojazd@powiat-gdanski.pl

773-12-62

662

Justyna Schmelter

773-12-78

278

Anna Partacz

773-12-62

662

Beata Śpica

773-12-80

280

Ewelina Necel

773-12-80

280

Monika Skierka

773-12-80

280

Jarosław Delewski

773-12-66

---

Agnieszka Bielecka

773-12-61

661

Justyna Mamińska

773-12-61

661

Katarzyna Kraszkiewicz

PRAWO JAZDY
prawajazdy@powiat-gdanski.pl

773-12-65

665

Magdalena Urban

773-12-65

665

Marta Lewkowicz

773-12-64

773-12-67

664

---

Kinga Marszałkowska

KASA

773-12-69

669

------------------

FAX

773-12-68

668

-------------------

FAX

773-12-70

670

-------------------

e-mail

komunikacja@powiat-gdanski.pl,

transport@powiat-gdanski.pl

prawajazdy@powiat-gdanski.pl

pojazd@powiat-gdanski.pl

Zakres spraw:

Wydział Komunikacji prowadzi i odpowiada za realizację zadań związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, rejestracją pojazdów, wydawaniem licencji i zaświadczeń w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, prowadzeniem ewidencji i nadzorem działalności regulowanej dotyczącej stacji kontroli pojazdów oraz szkół nauki jazdy.

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i tablic rejestracyjnych;
 2. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych, pozwoleń badawczych i tablic rejestracyjnych badawczych;
 3. przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji;
 4. wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
 5. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP;
 6. dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym;
 7. wydawanie wtórników dokumentów dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i pozwoleń czasowych oraz tablic rejestracyjnych;
 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
 9. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu;
 10. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji związanych z wyrejestrowaniem pojazdu;
 11. prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu;
 12. kierowanie pojazdu na dodatkowe badania techniczne;
 13. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;
 14. prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;
 15. wydawanie uprawnień diagnoście do wykonywania badań technicznych pojazdów i cofanie tych uprawnień;
 16. wydawanie międzynarodowych praw jazdy;
 17. wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wprowadzanie zmian danych w tych dokumentach;
 18. dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowego;
 19. przyjmowanie od kierowców zawiadomienia o utracie prawa jazdy, o zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych, wydawanie wtórników prawa jazdy i przyjmowanie wtórników praw jazdy w przypadku odnalezienia oryginału;
 20. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
 21. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców;
 22. prowadzenie ewidencji instruktorów prowadzących szkolenie osoby ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem i wydawanie legitymacji instruktora;
 23. prowadzenie nadzoru nad szkoleniami osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem;
 24. wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;
 25. wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem;
 26. przyjmowanie od Policji lub Prokuratury zatrzymanego prawa jazdy,
 27. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;
 28. wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie;
 29. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem egzaminów po ukończeniu szkoleń w zakresie transportu drogowego taksówką;
 30. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy;
 31. prowadzenie spraw i wydawanie decyzji w zakresie wydawania, odmowy wydawania, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób i regularnych przewozów specjalnych w transporcie drogowym na obszarze Powiatu;
 32. uzgadnianie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów osób na linii komunikacyjnej obejmującej sąsiednie miasto, lub na liniach, których zasięg przekracza obszar jednego powiatu w ramach jednego województwa;
 33. sporządzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
 34. wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób i rzeczy;

Wysokość opłat za wydawane dokumenty:

 1. dowód rejestracyjny - 54,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 2. komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł
 3. nalepka kontrolna na szybę - 18,50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 4. pozwolenie czasowe: 13,50 zł, (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 5. pozwolenie czasowe wydawane na wniosek właściciela pojazdu (w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy) - 18,50 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 6. Tablice rejestracyjne samochodowe 80,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 7. Tablica motocyklowa 40,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 8. Tablica motorowerowa 30,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 9. Tablice indywidualne 1 000,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 10. Tablice samochodowe zabytkowe 100,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 11. Tablica motocyklowa zabytkowa 50,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 12. Tymczasowe tablice samochodowe 30,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 13. Tymczasowa tablica motocyklowa 12,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 14. Tymczasowa tablica motorowerowa 12,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 15. karta pojazdu - 75,00 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)

Opłaty za wydanie:

 1. prawa jazdy – 100 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 2. międzynarodowego prawa jazdy – 35 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 3. pozwolenia do kierowania tramwajem – 30 zł (+ 0,50 zł opłaty ewidencyjnej)
 4. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - 50,00 zł

 

 

 R E J E S T R A C J A    P O J A Z D Ó W

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • dodatkowy dokument do probrania - oświadczenie o zamieszkaniu

 

OPŁATY

 

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

SAMOCHÓD

PRZYCZEPA / NACZEPA/CIAGNIK ROLNICZY

MOTOCYKL

MOTOROWER

TABLICE REJESTRACYJNE ZWYCZAJNE

80,00

40,00

40,00

30,00

TABLICE REJESTRACYJNE INDYWIDULANE

1000,00

-

500,00

-

DOWÓD REJESTRACYJNY

54,00

54,00

54,00

54,00

POZWOLENIE CZASOWE

13,50

13,50

13,50

13,50

NALEPKA KONTROLNA NA SZYBĘ

18,50

-

-

-

ZNAKI LEGALIZACYJNE

12,50

12,50

12,50

12,50

OPŁATA EWIDENCYJNA

2,00

1,50

1,50

1,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC ZWYCZAJNYCH)

180,50

121,50

121,50

111,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC INDYUWIDUALNYCH)

1100,50

-

581,50

-

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

 Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego - numer VIN.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Rejestracja pojazdu używanego zakupionego w Polsce (rejestrowanego w kraju)

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia.),
 • Dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego,
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • dodatkowy dokument do pobrania - oświadczenie o zamieszkaniu

 OPŁATY

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

SAMOCHÓD

PRZYCZEPA / NACZEPA/CIAGNIK ROLNICZY

MOTOCYKL

MOTOROWER

TABLICE REJESTRACYJNE ZWYCZAJNE

80,00

40,00

40,00

30,00

TABLICE REJESTRACYJNE INDYWIDULANE

1000,00

-

500,00

-

DOWÓD REJESTRACYJNY

54,00

54,00

54,00

54,00

POZWOLENIE CZASOWE

13,50

13,50

13,50

13,50

NALEPKA KONTROLNA NA SZYBĘ

18,50

-

-

-

ZNAKI LEGALIZACYJNE

12,50

12,50

12,50

12,50

OPŁATA EWIDENCYJNA

2,00

1,50

1,50

1,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC ZWYCZAJNYCH)

 

180,50

121,50

121,50

111,50

RAZEM (W PRZYPADKU POZOSTAWIENIA TABLIC Z   WYRÓŻNIKIEM GDA…..)*

81,00

81,00

81,00

81,00

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC INDYUWIDUALNYCH)

1100,50

-

581,50

-

*dotyczy "białych", czytelnych (niezniszczonych) tablic rejestracyjnych wydanych przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego - numer VIN.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20


UWAGA

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu.

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o rejestracje pojazdu,
 • Dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • Dowód rejestracyjny* pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie,
 • Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeśli pojazd był zarejestrowany za granicą lub oświadczenie o ich braku, POBIERZ DRUK OŚWIADCZENIA O BRAKU TABLIC
 • Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim UE i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy - dotyczy samochodów osobowych i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kat. homologacyjna L7e) i podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kat. homologacyjna L6e). W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem tego salonu, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy,
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane** albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie oraz termin ważności badania technicznego, lub w przypadku nowego pojazdu - świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • Tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym, (nie dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdów krajów UE, ale tylko w zakresie kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w polskim dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to tzw. dowodów rejestracyjnych nowego typu z kodami opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych),
 • W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed dniem 1 stycznia 2016 r. - dowód wpłaty, o którym była mowa w uchylonym z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 • UWAGA - W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1) w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
  2) dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • dodatkowy dokument do pobrania - oświadczenie o zamieszkaniu

 

UWAGA

Czasowej rejestracji pojazdu sprowadzonego można dokonać warunkowo, pomimo braku dołączonego do wniosku o rejestrację dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub odprawy celnej. Dokumenty te powinny być dostarczone przed wydaniem dowodu rejestracyjnego. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje się warunkowo, jeżeli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w okresie od rejestracji do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie własności pojazdu. POBIERZ DRUK OŚWIADCZENIA

*w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie, niezbędne do rejestracji.

**Informujemy, iż z dniem 22 września 2009r. weszła w życie ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 97, poz. 802), na mocy której m.in. pojazd sprowadzony z państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa EFTA nie podlega badaniu technicznemu jeżeli:

 • posiada świadectwo homologacji wydane zgodnie z procedurą wspólnotową, szwajcarską lub kraju EFTA i nie upłynął termin jego badania określony polskimi przepisami lub
 • posiada w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA adnotacje o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności. 

Pojazdy nie spełniające powyższych wymagań, w tym sprowadzone z krajów innych niż UE i EFTA podlegają badaniu technicznemu przed pierwszą rejestracją w kraju. Dotyczy to również taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.

Niezależnie od badań technicznych w celu ustalenia terminu następnego badania technicznego na wniosek posiadacza pojazdu lub skierowanie starosty dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji. Wynika to z faktu, iż zakres danych technicznych pojazdu zawartych w dokumentach rejestracyjnych poszczególnych krajów nie zawiera danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego zgodnie z wymogami krajowymi.

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdów, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.

Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu.

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. (Nie dotyczy: 1. Dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie; 2. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu).

 

OPŁATY

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

SAMOCHÓD

PRZYCZEPA / NACZEPA/CIAGNIK ROLNICZY

MOTOCYKL

MOTOROWER

TABLICE REJESTRACYJNE ZWYCZAJNE

80,00

40,00

40,00

30,00

TABLICE REJESTRACYJNE INDYWIDULANE

1000,00

-

500,00

-

DOWÓD REJESTRACYJNY

54,00

54,00

54,00

54,00

POZWOLENIE CZASOWE

13,50

13,50

13,50

13,50

NALEPKA KONTROLNA NA SZYBĘ

18,50

-

-

-

ZNAKI LEGALIZACYJNE

12,50

12,50

12,50

12,50

KARTA POJAZDU

75,00

-

75,00

-

OPŁATA EWIDENCYJNA

2,00

1,50

1,50

1,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC ZWYCZAJNYCH)

 

256,00

121,50

197,00

111,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC INDYUWIDUALNYCH)

1176,50

-

657,00

-

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego - numer VIN.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wyrejestrowanie pojazdu

POBIERZ WNIOSEK

A.   Kasacja pojazdu:

 • Wypełniony wniosek,
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu (lub równoważny dokument wydany innym państwie wraz z  tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego) wystawione przez stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej  Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).


B. Kradzież pojazdu:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży, pobierz oświadczenie
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

C. Wywóz pojazdu z kraju:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego ( nie dotyczy dowodu rejestracyjnego pojazdów krajów UE, ale tylko w zakresie kodów zastosowanych w dowodzie rejestracyjnym, które odpowiadają kodom stosowanym w polskim dowodzie rejestracyjnym. Dotyczy to tzw. dowodów rejestracyjnych nowego typu z kodami opisanymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia),
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).


D. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).


E. Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

F. Przekazanie niekompletnego pojazdu:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyclingu pojazdów lub równoważny dokument wydany w innym państwie,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dodatkowa tablica rejestracyjna wydana do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną (jeżeli była wydana),
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

10,00 złotych - Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYREJESTROWANIA POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Czasowe wycofanie z ruchu pojazdu

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 Właściciel pojazdu w celu przedłużenia okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu składa w organie rejestrującym wniosek o czasowe wycofanie z ruchu, do którego dołącza:

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 • decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu

 

OPŁATY

80,00 zł - wycofanie pojazdu z ruchu na okres 2 miesięcy,

 

W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż okres dopuszczalnego czasowego wycofania pojazdu z ruchu (48 miesięcy) opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania pojazdu z ruchu o:

4,00 zł - od 3 do 12 miesięcy,

2,00 zł - od 13 do 24 miesięcy,

0,25 zł - od 25 do 48 miesięcy,

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:                              

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego - numer VIN.

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

UWAGA

Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:

 • samochody ciężarowe i przyczepy  o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t;
 • ciągniki samochodowe;
 • pojazdy specjalne;
 • autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO CZASOWEGO WYCOFANIA Z RUCHU POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Rejestracja czasowa pojazdów w celu dokonania badania technicznego, wywozu pojazdu granicę lub przejazdu z miejsca zakupu

POBIERZ WNIOSEK

1.      Celem wywozu pojazdu za granicę:

 • Wypełniony wniosek,
 • Dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Tablice rejestracyjne pojazdu,
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

  

kwota

  
  

Tytuł płatności

  

112,00 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub   ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 111,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00   zł.)

65,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych   (w tym opłata komunikacyjna 64,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

65,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata   komunikacyjna 64,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

55,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata   komunikacyjna 54,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI CZASOWEJ POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

2. Celem przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

  

Kwota

  
  

Tytuł płatności

  

62,00 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub   ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00   zł.)

37,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych   (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

40,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata   komunikacyjna 39,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

37,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata   komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI CZASOWEJ POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w punkcie skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

3.      Celem przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego bądź naprawy:

POBIERZ WNIOSEK

 • Wypełniony wniosek,
 • Dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Tablice rejestracyjne pojazdu,
 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • dodatkowy dokument do pobrania - oświadczenie o zamieszkaniu

 

OPŁATY

  

Kwota

  
  

Tytuł płatności

  

62,00 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy samochodów osobowych lub   ciężarowych (w tym opłata komunikacyjna 61,00 zł i opłata ewidencyjna 1,00   zł.)

37,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motocykli lub ciągników rolniczych   (w tym opłata komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

40,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy przyczep lub naczep (w tym opłata   komunikacyjna 39,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

37,75 zł

rejestracja czasowa pojazdu - dotyczy motorowerów (w tym opłata   komunikacyjna 36,75 zł i opłata ewidencyjna 1,00 zł.)

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI CZASOWEJ POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek: zawiadomienie o zbyciu pojazdu
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa kupna-sprzedaży, faktura)
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pojazd@powiat-gdanski.pl, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pojazd@powiat-gdanski.pl, złożyć w punkcie podawczym Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • Faktura lub rachunek za montaż instalacji gazowej
 • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik   pobierz druk pełnomocnictwa

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO DOKANANIA ADNOTACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Dokonanie adnotacji: HAK, L, TAXI, VAT.

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO DOKANANIA ADNOTACJI POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • Dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu – wymagane są przy odbiorze trzeciej tablicy rejestracyjnej.

 

OPŁATY

53,00 złopłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej w tym: 40,50 zł - opłata za wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej wraz z opłatą ewidencyjną i 12,50 zł - opłata za wydanie znaków legalizacyjnych.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA DODATKOWEJ TABLICY REJESTYRACYNEJ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczym Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa
 • Dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu – wymagane są przy odbiorze trzeciej tablicy rejestracyjnej.

 OPŁATY

OPŁATA KOMUNIKACYJNA

SAMOCHÓD

PRZYCZEPA / NACZEPA/CIAGNIK ROLNICZY

MOTOCYKL

MOTOROWER

TABLICE REJESTRACYJNE ZWYCZAJNE (1 sztuka)

40,00

40,00

40,00

30,00

TABLICE REJESTRACYJNE INDYWIDULANE (1 sztuka)

40,00

-

40,00

-

ZNAKI LEGALIZACYJNE

12,50

12,50

12,50

12,50

OPŁATA EWIDENCYJNA

0,50

0,50

0,50

0,50

RAZEM ( W PRZYPADKU TABLIC ZWYCZAJNYCH)

 

53,00

53,00

53,00

43,00

RAZEM (W PRZYPADKU TABLIC INDYWIDUALNYCH)

53,00

-

53,00

-

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA DODATKOWEJ TABLICY REJESTYRACYNEJ NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego
 • Dowód rejestracyjny pojazdu
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana)
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin ważności badania technicznego
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 OPŁATY

68,50 ZŁopłata za wymianę dowodu rejestracyjnego w tym: 14,00 zł - opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną i 54,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w wydziale komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu/ zmiany nazwiska właściciela pojazdu lub nazwy firmy niepowodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek właściciela o wydanie dowodu rejestracyjnego,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Karta pojazdu,
 • Dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

68,50 ZŁopłata za wymianę dowodu rejestracyjnego w tym: 14,00 zł - opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną i 54,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność),
 • Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane,
 • Karta pojazdu (jeżeli była wydana),
 • Dokument potwierdzający zmianę danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

 73,50 ZŁ – opłata za wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w tym: 19,00 zł - opłata komunikacyjna za wydanie pozwolenia czasowego wraz z opłatą ewidencyjną i 54,50 zł - opłata komunikacyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z opłatą ewidencyjną.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA DOWODU REJESTRACYJNEGO NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie wtórnika karty pojazdu

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wydanie wtórnika karty pojazdu,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Karta pojazdu (w przypadku zniszczenia w stopniu powodującym jej nieczytelność),
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

 75,50 zł - opłata za wydanie karty pojazdu wraz z opłatą ewidencyjną.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA KARTY POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY

 19,00 zł - opłata za wydanie nalepki kontrolnej na szybę wraz z opłatą ewidencyjną.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA KARTY POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym lub zagubionej karcie pojazdu

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • Dowód osobisty (do wglądu),
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik  pobierz druk pełnomocnictwa

 

UWAGA

Jeżeli o wydanie zaświadczenia występuje nabywca, który nabył prawo własności pojazdu, dodatkowo powinien przedłożyć  w oryginale dokument potwierdzający przeniesienie prawa własności na obecnego właściciela (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, faktura, prawomocne orzeczenie sądu lub inne).

 

OPŁATY

 17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA KARTY POJAZDU NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ  W ORYGINALE

Dokumenty można złożyć osobiście w Wydziale Komunikacji, przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16, złożyć w punkcie podawczym starostwa powiatowego (wejście główne do budynku).

W czasie pandemii COVID-19: Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Wydział Komunikacji 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 16 lub złożyć w skrzynce podawczej Starostwa Powiatowego (wejście główne do budynku).

  

UWAGA

W przypadku gdy właścicielem pojazdu jest cudzoziemiec przebywający na terenie RP, firma zagraniczna lub zagraniczne: ośrodki kultury, fundacje, korespondenci prasowi wymagane są:

 1. dokument      tożsamości cudzoziemca: paszport oraz jeden z wymienionych niżej dokumentów wraz z potwierdzeniem czasowego zameldowania cudzoziemca:
       -wiza Schengen lub wiza krajowa,
       -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na      pobyt czasowy,
       -zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
       -karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
       -dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
       -karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
       -karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na      pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii      Europejskiej, nadanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej      lub zgoda na pobyt tolerowany.
 2. zaświadczenie      o dokonaniu wpisu do ewidencji przedstawicielstw przedsiębiorców      zagranicznych wydane przez Ministra Gospodarki lub aktualny odpis z      Krajowego Rejestru Sądowego dla oddziału zagranicznego przedsiębiorcy (do      wglądu) - firma zagraniczna. Ośrodki kultury, fundacje, korespondenci      prasowi - umowy międzynarodowe, zaświadczenia z ambasad, akredytacje (do      wglądu)

 

 

T R A N S P O R T         D R O G O W Y

 

 

 Licencja na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
 2. Oświadczenie członków zarządu organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółka jawna lub komandytową a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, ze odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, iż prawomocnie nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 4. wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: 1)      markę, typ; 2)      rodzaj, przeznaczenie; 3)      numer rejestracyjny; 4)      numer VIN; 5)      wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.                                     UWAGA: Do wniosku o wydanie licencji należy przedłożyć kserokopie dowodów rejestracyjnych lub pozwoleń czasowych zgłaszanych pojazdów a także tytuł prawny do dysponowania tymi samochodami – art. 5 c ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym.
 5. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 6. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

Opłata:

 

Okres ważności licencji w latach

Od 2 do 15

Powyżej 15 do 30

Powyżej 30 do 50

Licencja

320 zł

380 zł

450 zł

Jeden pojazd samochodowy (11%)

35,20 zł

41,80 zł

49,50 zł

Razem

355,20 zł

421,80 zł

499,50 zł

 

1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się następujące opłaty:

a)   od 2 do 15 lat   –  320 zł
b)   od 15 do 30 lat –  380 zł
c)   od 30 do 50 lat –  450 zł

2. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę, o której mowa powyżej, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.

3. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

4. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą na każdy pojazd samochodowy niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

 

Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie.
 3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem. (oryginał do wglądu)
 4. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:                                                                                                                                 A.roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę),                                     B. dokumenty potwierdzające:                                                                                                                                               -dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,                                 -posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,                                                                         -udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,                                                                                                                       -własność nieruchomości.                                                                                                                                          Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi 50 000 euro. Stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
 6. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.
 7. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

Opłaty:

Opłata za udzielenie licencji zależy od okresu na jaki ma być udzielona i wynosi:

 

 

Okres ważności licencji w latach

Od 2 do 15

Powyżej 15 do 30

Powyżej 30 do 50

Licencja

800 zł

900 zł

1000 zł

 • za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie licencji,
 • za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji.

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

 

Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.
 2. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi, spełniającymi warunki ustawowe.
 3. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.(kopia dowodu rejestracyjnego)
 4. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

Opłaty:

 1. 500 zł - wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy na czas nieokreślony.
 2. 100 zł -  wydanie wypisu z zaświadczenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
 3. 100 zł - wydanie wypisu z zaświadczenia w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego nie zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia.
 4. 25 zł -  zmiana zaświadczenia, polegająca na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów.
 5. 10 zł -  wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia.

 

 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy

Pobierz wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 7 ustawy o transporcie drogowym,
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem (spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) o pełnieniu roli zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie                                                                   albo                                                                                                                                                                 oświadczenie osoby (spełniającej warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009) uprawnionej na postawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy (możliwe jedynie w przypadku mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców [Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.]):

  Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych

  mikro

  mały

  średni

  Zatrudniał pracowników średnio w roku mniej niż

  10

  50

  250

  Osiągnął roczny obrót nieprzekraczający w złotych lub

  2 mln euro

  10 mln euro

  50 mln euro

  Sumy aktywów jego bilansu nieprzekraczany w złotych

  2 mln euro

  10 mln euro

  43 mln euro

  UWAGA:

  Po złożeniu wniosku należy przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 4 rozporządzenia (WE) 1071/2009 tj.:

  w przypadku określonym w art. 4 ust. 1 pkt a – umowę o pracę z zarządzającym transportem

  w przypadku określonym w art. 4 ust 2  - umowę wiążącą przedsiębiorcę z zarządzającym transportem, oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, oświadczenie zarządzającego transportem o zamieszkiwaniu na terenie Wspólnoty i kierowaniu operacjami transportowymi nie więcej niż czterech różnych przedsiębiorstw, realizowanymi za pomocą połączonej floty, liczącej ogółem nie więcej niż 50 pojazdów.

 4. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.(oryginał do wglądu)
 5. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu zdolności finansowej: a. roczne sprawozdanie finansowe (potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę), b. gwarancja bankowa, c. ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo. Wysokość kwot potwierdzających posiadanie sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wynosi odpowiednio: 9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5000 euro na każdy następny pojazd.  Wartość euro przeliczana jest po kurskie z pierwszego dnia roboczego października, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.
 7. Oświadczenie przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2;
 8. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego  i wypisów z zezwolenia.
 9. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem. Wykaz pojazdów przedkłada się po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.(kopia dowodu rejestracyjnego)
 10. Informację z Krajowego Rejestru Karnego członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem.
 11. Oświadczenie członka (ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem o niekaralności osoby za poważne i najpoważniejsze naruszenie określone w art.6 ust. 1 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.
 12. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

Opłaty:

Opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

 • w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera 10% opłaty jak za udzielenie zezwolenia za każdy pojazd; za wydanie wypisu z zezwolenia opłata wynosi 1% opłaty za zezwolenia za każdy wypis,
 • za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłaty w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie zezwolenia,
 • za zmianę zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia, natomiast za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia  pobiera się opłatę w wysokości 5%,
 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, powodujących zmianę właściwości organu - organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę zezwolenia. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zaistnienia wyżej sytuacji, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

 

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze nie przekraczającym granicy powiatu gdańskiego

 POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 • Cennik
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

WAŻNE:
Załącznikiem do zezwolenia jest obowiązujący rozkład jazdy.

 

OPŁATY:

Opłata za wydanie zezwolenia regularnego:


- na 1 rok 250 zł
- na 2 lata 300 zł
- na 3 lata 350 zł
- na 4 lata 450 zł
- na 5 lat 550 zł

 Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne na każdy zgłoszony pojazd samochodowy wynosi - 1 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za wydanie zezwolenia:


- na 1 rok 2,50 zł
- na 2 lata 3,00 zł
- na 3 lata 3,50 zł
- na 4 lata 4,50 zł
- na 5 lat 5,50 zł

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

 

UWAGA !!!

ZGODNIE Z Art.  18b. USTAWY O TRANSPORCIE DROGOWYM:

1. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym wykonywane są według następujących zasad:

1)do przewozu używane są wyłącznie autobusy odpowiadające wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;

2)rozkład jazdy jest podawany do publicznej wiadomości przez ogłoszenia na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach;

3)wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy;

4)należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących;

5)w kasach dworcowych oraz w autobusie znajduje się dostępny do wglądu pasażerów opracowany przez przewoźnika lub grupę przewoźników regulamin określający warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy;

6)cennik opłat został podany do publicznej wiadomości przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym regularne przewozy osób, przy czym cennik opłat musi także zawierać ceny biletów ulgowych:

a)określone na podstawie odrębnych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295),

b)wynikających z uprawnień pasażerów do innych ulgowych przejazdów, jeżeli podmiot, który ustanowił te ulgi, ustalił z przewoźnikiem w drodze umowy warunki zwrotu kosztów stosowania tych ulg;

7)zgodnie z warunkami przewozu osób określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy o transporcie drogowym

2. Podczas wykonywania przewozów regularnych zabrania się:

1)używania do przewozu:

a)innych pojazdów niż autobusy,

b)autobusów nieodpowiadających wymaganym ze względu na rodzaj przewozu warunkom technicznym;

2)korzystania z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę, adres siedziby przewoźnika i numer telefonu przewoźnika lub niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i godzinami odjazdów;

3)zabierania i wysadzania pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy;

4)pobierania należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów;

5)naruszania warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art. 18 ustawy o transporcie drogowym

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze nie przekraczającym granicy powiatu gdańskiego

 POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek
 • Kopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Dowód uiszczenia opłaty
 • Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY:

Opłata za wydanie zezwolenia regularnego specjalnego:


- na 1 rok 125 zł
- na 2 lata 150 zł
- na 3 lata 175 zł
- na 4 lata 225 zł
- na 5 lat 275 zł

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia na przewozy regularne specjalne na każdy zgłoszony pojazd samochodowy wynosi - 1 % opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za wydanie zezwolenia:


- na 1 rok 1,25 zł
- na 2 lata 1,50 zł
- na 3 lata 1,75 zł
- na 4 lata 2,25 zł
- na 5 lat 2, 75 zł

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
 2. oświadczenie potwierdzające prawidłowość danych zawartych we wniosku
 3. dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną (KRS lub CEIDG)
 4. wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (Regon)
 5. poświadczenie zgodności Transportowego Dozoru Technicznego wraz z protokołem
 6. uprawnienia zatrudnionych diagnostów
 7. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej)
 8. dokument potwierdzający, że przedsiębiorca nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne
 9. dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
 10. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

 

Opłaty:

Opłata skarbowa: za dokonanie wpisu do rejestru – 412 zł

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

 

Nadanie uprawnień Diagnosty

 POBIERZ WNIOSEK

 Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty

2. Dokument potwierdzający wykształcenie techniczne i praktykę:

a. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

b. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

c. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

d. średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Informacja: Do okresu praktyki, o którym mowa w pkt 2 lit. a i c, wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

3. Dokument potwierdzający odbycie wymaganego szkolenia w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

4. Dokument potwierdzający zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

5. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

Opłaty:

Opłata skarbowa: za wydanie uprawnienia – 48 zł

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

 

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony wniosek

2. Dowód uiszczenia opłaty

3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik. pobierz druk pełnomocnictwa

 

OPŁATY:

500 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru

 

17,00 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim  Nr rachunku:  94 8335 0003 0121 1827 2000 0007

Urząd Miasta Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

 

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

POBIERZ WNIOSEK

 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów;
 • Wyraźna fotografia o wymiarach  3,5 x 4,5 cm;
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • Kopia posiadanego prawa jazdy
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów;
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku w zakresie doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami kat. B (dotyczy osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów kat. B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E);
 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów,
 • Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu wpłaconej na rzecz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, nr konta: 07 1010 1140 0169 1322 3100 0000 (z  dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za egzamin na      instruktora/wykładowcę nauki jazdy część ...."), w wysokości:

Poz.

                 Zakres egzaminu

                               Opłata (w zł)

 Część   pierwsza

Część   druga

Część   trzecia

     1

Prawo   jazdy kategorii B lub T

             50

          50

        240

     2

Prawo   jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D

             50

          50

        260

     3

Prawo   jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

             50

           –

        260

     4

Pozwolenie

             50

          50

        160


WAŻNE:

Kandydat na instruktora składa wniosek o wpis do ewidencji instruktorów, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200 ze zm.) wraz z dokumentami.

 

Opłaty:

51,00 ZŁOTYCH ZA WPIS DO EWIDENCJI ( 50 zł + 1 zł opłata ewidencyjna)

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

UWAGA !!!

Wymagania, które musi spełniać kandydat na instruktora:

 • posiada prawo jazdy:
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z       wymienionych kategorii;
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem -  dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.


Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

 • do 60 lat - co 5 lat;
 • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy.

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów. Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

 

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI / WYMIANA LEGITYMACJI INSTRUKTORA NAUKI JAZDY

 POBIERZ WNIOSEK

 

W przypadku przedłużenia ważności legitymacji:

 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.


W przypadku wymiany legitymacji:

 • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 • ze względu na zmianę danych zawartych w dotychczasowej legitymacji – do wglądu dowód tożsamości potwierdzający ten stan rzeczy,
 • ze względu na wymianę legitymacji instruktora z uwagi na brak miejsca na przedłużenie ważności dokumentu:
 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora,
 • kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Zainteresowany składa wniosek o przedłużenie ważności legitymacji instruktora nauki jazdy lub o jej wymianę ze względu na zmianę danych w niej zawartych, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez pracowników urzędu.

OPŁATY:

Przedłużenie ważności legitymacji – bez opłat.
Wymiana legitymacji – bez opłat.

UWAGA !!!

 • Okres ważności legitymacji przedłuża się na okres wynikający z terminów badań lekarskich i psychologicznych.
 • Przy odbiorze nowej legitymacji (po wymianie) wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić druk dotychczasowej legitymacji.

Orzeczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora wydaje, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, uprawniony lekarz posiadający prawo do wykonywania badań profilaktycznych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora wydaje uprawniony psycholog po przeprowadzeniu badania psychologicznego.


Badanie lekarskie i badanie psychologiczne przeprowadza się przed przystąpieniem do kursu dla kandydatów na instruktorów, a następnie okresowo dla osób w wieku:

 • do 60 lat - co 5 lat;
 • powyżej 60 lat - co 30 miesięcy

Terminy badań mogą ulec skróceniu, jeżeli lekarz lub psycholog w wyniku badania lekarskiego lub psychologicznego stwierdzi u osoby badanej stan zdrowia wskazujący na możliwość wystąpienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przed upływem ww. terminów. Skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne dla instruktorów wydaje odpowiedni podmiot prowadzący szkolenie.

 

WPIS DO EWIDECJI WYKŁADOWCÓW NAUKI JAZDY

POBIERZ WNIOSEK

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,
 • Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wykładowców;
 • Dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji wykładowców.
 • Dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu wpłaconej na rzecz Pomorskiego Urzędu      Wojewódzkiego w Gdańsku, nr konta: 07 1010 1140 0169 1322 3100      0000 (z      dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata za egzamin na      instruktora/wykładowcę nauki jazdy część ...."), w wysokości:

Poz.

                 Zakres egzaminu

                               Opłata (w zł)

 Część   pierwsza

Część   druga

Część   trzecia

     1

Prawo   jazdy kategorii B lub T

             50

          50

        240

     2

Prawo   jazdy kategorii A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D

             50

          50

        260

     3

Prawo   jazdy kategorii B+E, C+E, D+E

             50

           –

        260

     4

Pozwolenie

             50

          50

        160

WAŻNE:

Kandydat na wykładowcę składa wniosek o wpis do ewidencji wykładowców, określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia komisji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200 ze zm.) wraz z dokumentami.

 

Opłaty:

50,00 ZŁOTYCH ZA WPIS DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓW

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

UWAGA!!!

Wymagania, które musi spełniać kandydat na wykładowcę:

 • ukończył z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu;
 • złożył z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za:
  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

 

PRAWO JAZDY

 

 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA SYSTEMU POJAZD I KIEROWCA

(możliwość złożenia elektronicznie wniosku o wydanie prawa jazdy)

 

 

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

(PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ)

 POBIERZ WNIOSEK

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy lub pozwolenie, przed  przystąpieniem do szkolenia, składa do tutejszego wydziału następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na uzyskanie przez małoletniego prawa jazdy,      
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

Podczas rejestracji wniosku w systemie teleinformatycznym zostaną zweryfikowane dane osobowe pod względem zgodności z dokumentem tożsamości oraz kompletności.
Osoba zainteresowana winna posiadać:

 • dowód osobisty,
 • kartę pobytu,
 • paszport lub legitymację szkolną wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały.    

Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę z podaniem numeru PKK przekazuje się wyłącznie osobie, której profil ten dotyczy.
Osoba ubiegająca się o uprawnienia może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące  przed osiągnięciem minimalnego wieku.

 

Wydanie prawa jazdy:

Po zdanym egzaminie państwowym w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego należy niezwłocznie uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewidencyjną.
Wpłatę należy dokonać w kasie Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim (od poniedziałku do piątku w godzinach: 8 - 14, w środy w godzinach: 8.30 - 16) lub na nr konta bankowego tutejszego urzędu:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
56 1160 2202 0000 0001 0143 4927
w kwocie 100,50 zł

W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz zwrot ”za wydanie prawa jazdy 100 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł”.

Dowód wpłaty należy niezwłocznie dostarczyć do stanowiska ds. praw jazdy lub przesłać  za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: prawajazdy@powiat-gdanski.pl

Uwaga

Przy odbiorze prawa jazdy należy przedłożyć ważny dokument tożsamości:

 • dowód osobisty, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • kartę pobytu, oraz prawo jazdy (jeżeli posiada),
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, oraz prawo jazdy(jeżeli posiada).

 

Zmiana danych w prawie jazdy (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych):

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

 

Przedłużenie ważności prawa jazdy:

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy wyłącznie kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

 

Potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej wraz z kopią,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wraz z kopią,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza  źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kserokopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

 

Utrata prawa jazdy:(Zagubienie, kradzież i inne)

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty (w przypadku osoby nieposiadającej dowodu osobistego zaświadczenie o jego utracie lub aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały),
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • oświadczenie o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

Zniszczenie prawa jazdy:

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

 

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy:

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • prawo jazdy wraz z kopią,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 35 zł (w trakcie przyjmowania wniosku)

 

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą:

POBIERZ WNIOSEK

 • wniosek,
 • aktualny dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dnie złożenia wniosku),
 • kopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy oraz w załącznikach nr 1 i 1a do dyrektywy Rady 91/439/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie praw jazdy), do dokonanego tłumaczenia dołącza się w sposób trwały kopię przetłumaczonego dokumentu,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 100,50 zł (w trakcie przyjmowania wniosku).

 

 UWAGA

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest złożenie z wynikiem pozytywnym części teoretycznej egzaminu państwowego.

 

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o prawo jazdy

 POBIERZ WNIOSEK

 

Osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy (PKK) wypełniają dział:

A. DANE
B. WYDANY DOKUMENT (JEŻELI POSIADAJĄ)
C. PRAWO JAZDY – POZWOLENIE NA KIEROWANIE TRAMWAJEM
F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 

Osoby ubiegające się o potwierdzenie kwalifikacji zawodowej:

A. DANE
B. WYDANY DOKUMENT
D. POTWIERDZENIE KWALIFIKACJI
F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 

Osoby ubiegające się o wydanie wtórnika prawa jazdy (w zakresie: utraty lub zagubienia lub kradzieży dokumentu prawa jazdy, zniszczenia dokumentu prawa jazdy, zmiany danych (zmiana adresu zameldowania, danych osobowych, przedłużenie ważności prawa jazdy)):

 

A. DANE
B. WYDANY DOKUMENT
E. WYDANIE WTÓRNIKA
F. SPOSÓB PRZEKAZANIA DOKUMENTU
G. OŚWIADCZENIE I OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA     

 

Opłaty:

Prawo jazdy - 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Pozwolenie - 30 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł
Międzynarodowe prawo jazdy - 35 zł
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne - 50zł

 

Opłaty z tytułu spraw komunikacyjnych można dokonać przelewem na rachunek bankowy:

Bank Millennium S.A. nr rachunku: 56 1160 2202 0000 0001 0143 4927

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16

 

 

Metryka

data wytworzenia
2014-01-24
data udostępnienia
2020-06-01
sporządzone przez
Wydział Komunikacji
opublikowane przez
Tychmanowicz-Parzysz Anna
ilość odwiedzin
109793
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.