Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Nowa Karczma
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Nowa Karczma  / Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018
Ogłoszenie Wójta Gminy Nowa Karczma - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, nieuzbrojonych - Nowy Barkoczyn

Nowa Karczma, 15.03.2018

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U                                 

                                                                             

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art.40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm/ oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/  -  WÓJT  GMINY   Nowa Karczma    O G Ł A S Z A    I  przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych,  nieuzbrojonych, stanowiących własność Gminy Nowa Karczma:

 

Lp.

Nr .

działki

Pow. w m2

Położenie

obręb

Nr KW

Część

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoła-wcza w zł (brutto0

Wa-

dium w zł

Minimalne postą- pienie  zł

Opis

nieruchomości

1

143/7

3795

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

145.400

14.540

1.460

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 698,21m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie : zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i podobnej działki zabudowanej magazynem, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew, przez naroże działki przebiega sieć wodociągowa do hydrantu zlokalizowanego w drodze.

2

143/8

1678

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

89.300

8.930

900

zabudowana parterowym budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej (bliźniaczej) o pow. użytkowej 566,77m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podobnej działki zabudowanej magazynem, działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługowo- mieszkalną, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

3

143/9

1452

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

36.600

3.660

370

niezabudowana, położona w sąsiedztwie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działki zabudowanej magazynem, działki niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę usługowo- mieszkalną, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

4

143/10

1480

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

37.300

3.730

380

niezabudowana, położona w sąsiedztwie: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługowo- mieszkalną, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

5

143/14

5339

Nowy Barkoczyn

GD1E/14567/1

* Brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

152.000

15.200

1.520

zabudowana budynkiem nieczynnej stacji transformatorowej o pow. 45m2 w złym stanie technicznym, położona w sąsiedztwie: działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę usługowo- przemysłową, dojazd drogą nieurządzoną w terenie, porośnięta jest samosiejkami drzew.

 

* teren ten jest objęty decyzją nr RPPGKiOŚ.6730.74.2016MM z dnia 28.02.2016 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji - budowy trzech budynków usługowo-przemysłowych oraz sześciu budynków usługowo-mieszkalnych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ew. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn. Wcześniej na ten teren była wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji - budowy budynku produkcyjno – usługowego i dwóch budynków magazynowych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 143/3 położonej w miejscowości Nowy Barkoczyn.

Decyzją Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 31.05.2017r. nr RAG.6831.19.2017.TK został zatwierdzony podział nieruchomości (działki 143/3) polegający na wydzieleniu między innymi działek będących przedmiotem sprzedaży.

 

Zobowiązuje się nabywcę działki nr 143/7, ustalonego w drodze przetargu, do ustanowienia na rzecz Gminy Nowa Karczma nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na prawie przebiegu przez tą nieruchomość obciążoną sieci wodociągowej, pasa technologicznego o szerokości 3m wydłuż istniejącej sieci wodociągowej, prawa wstępu, używania i korzystania ww. pasa gruntu, prawa dostępu w celu wykonywania czynności związanych eksploatacją, konserwacją, naprawą, modernizacją, przebudową wodociągu znajdującego się w tym pasie gruntu, zakazie w pasie technologicznym wodociągu dokonywania lokalizacji budynku i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        Str.      1/2

 

 

Przetargi odbędą się w dniu 11.05.2018 w Urzędzie Gminy w Nowej Karczmie (pokój nr 2), godz. 1030 - w kolejności podanej wyżej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej (przed otwarciem przetargu): dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, dowodu wniesienia wadium wraz z numerem konta, na które ma być przelane wadium w przypadku jego zwrotu, 1/osoby fizyczne dodatkowo: oświadczenia małżonka wyrażającego zgodę na nabycie nieruchomości, w przypadku nabycia nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – potwierdzenie wpisu w CEIDG, 2/osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające rejestracji dodatkowo: aktualnego wypisu z właściwego rejestru (z okresu 3 miesięcy przed datą przetargu).

 

Wadium w wysokości podanej wyżej należy wnieść / w terminie do dnia 07.05.2018 r. /, w kasie Urzędu Gminy w Nowej Karczmie (do godz. 1300) lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nowa Karczma nr 25-8340-0001-0100-1717-2000-0007 w Banku Spółdzielczym Starogard Gd. O/Skarszewy z dopiskiem” Przetarg dz. nr......”,położona w …..”. Wadium wpłacone na konto winno znajdować się w dniu 07.05.2018 r. na ww. rachunku bankowym Gminy.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić zaoferowaną w przetargu cenę w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca działki.

Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy może odwołać ww. przetargi, o czym poinformuje publicznie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przez cudzoziemców wpłacone wadium przepada.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 586848402, 586877127 lub w pokoju nr 8 Urzędu Gminy w Nowej Karczmie.

 

                                                                                                                                                                                                                                        Str.      2/2

 data wytworzenia2018-03-21
data udostępnienia2018-03-21
sporządzone przez
opublikowane przezJoanna Ebertowska
ilość odwiedzin144
rejestr zmianzobacz »
Gmina Nowa Karczma, Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, tel.: 58 687-71-27, fax: 58 687-71-71, urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@