Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Nowa Karczma
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Nowa Karczma  / Prawo  / Statut
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Statut Statut

STATUT GMINY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Mieszkańcy gminy - stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową.
 2. Siedzibą władz gminy jest Nowa Karczma.
 3. Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 11.333 ha.
  Granice gminy zaznaczone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do statutu.
 4. Gmina posiada herb.
 5. Wzór herbu stanowi zał. nr 2 do niniejszego statutu.
 6. Zasady używania herbu gminy określa rada w odrębnej uchwale.

§ 2

 1. Gmina ma osobowość prawną.
 2. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

 1. gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium gminy Nowa Karczma,
 2. radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Nowa Karczma
 3. radnym - należy przez to rozumieć członka Rady Gminy Nowa Karczma,
 4. przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Nowa Karczma,
 5. wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Nowa Karczma.
 6. urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Nowa Karczma.

Rozdział II
Jednostki pomocnicze gminy

§ 4

Jednostkami pomocniczymi gminy są sołectwa tworzone na podstawie uchwały rady. Rada ma prawo łączyć, dzielić i znosić sołectwa:

 1. z inicjatywy rady po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, które odbywają się w następujących formach:
  1. zebrań,
  2. przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego przez okres 14 dni w siedzibie urzędu.
 2. z inicjatywy mieszkańców na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 5

 1. Przy podziale gminy na sołectwa uwzględnia się przede wszystkim naturalne uwarunkowania przestrzenne i istniejące więzi między mieszkańcami.
 2. Granicę sołectw, organizację, zakres i zasady ich działania określają odrębne statuty poszczególnych sołectw uchwalone przez radę. Zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwołania określa statut sołectwa.
 3. Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego, którą sołectwo zarządza w granicach zwykłego zarządu, korzysta z niej oraz rozporządza pochodzącymi z niej określonymi dochodami, w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych w statucie sołectwa.
 4. Nadzór nad działalnością sołtysów i rad sołeckich sprawuje rada oraz wójt. Działalność finansową sołectwa nadzoruje skarbnik gminy.
 5. Sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w regulaminie rady gminy, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 6

Jednostkami pomocniczymi gminy są następujące sołectwa: Będomin, Grabowo, Grabówko, Grabowska Huta, Jasiowa Huta, Liniewko, Lubań, Nowa Karczma, Nowy Barkoczyn, Rekownica, Skrzydłowo, Stary Barkoczyn, Szatarpy, Szpon, Sztofrowa Huta, Szumleś Królewski, Szumleś Szlachecki.

§ 7

 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
 2. Rada Gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.
 3. Rada Gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania .

Rozdział III
Zakres działania i zadania gminy

§ 8

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

§ 9

Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 10

 1. Gmina w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców realizuje zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustaw szczegółowych oraz zadania przejęte od administracji rządowej w drodze porozumienia.
 2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Zadania zlecone oraz przejęte w drodze porozumienia są wykonywane po zapewnieniu środków finansowych na ich realizację przez administrację rządową.

§ 11

 1. W celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.
 2. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
 3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Sekretarz Gminy.

§ 12

 1. Rada Gminy uchwala statut gminnej jednostki organizacyjnej.
 2. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
 3. Zatrudnienie i zwolnienie kierowników tych jednostek należy do wójta.
 4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda wójta.

§ 13

 1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 2. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmina może przystępować do stowarzyszeń w tym również z powiatami i województwami .
 3. Gmina, związek międzygminny oraz stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdział IV
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy

§ 14

 1. Władza w gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów gminy.
 2. Rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym podejmowane są poprzez wybory organów gminy oraz wyłącznie w drodze referendum w sprawach o odwołanie organów gminy przed upływem kadencji lub samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla gminy.
 3. Zasady i tryb przeprowadzania referendum są określone w rozdziale V statutu.

§ 15

 1. Organami gminy są rada gminy oraz wójt.
 2. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 3. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej Komisji ,a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów gminy i Komisji rady gminy .
 4. Dokumenty, o których mowa w ust.3 są przechowywane w Biurze Obsługi Rady. Obywatelom udostępnia się na ich wniosek dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, umożliwia im się ich przeglądanie i sporządzanie z nich notatek i odpisów.
 5. Wniosek o udostępnienie protokółów z posiedzeń organów Gminy składa się odpowiednio do Przewodniczącego Rady lub Wójta.
 6. Odmowa udostępnienia dokumentów może wynikać tylko z ustaw. Odmowa udostępnienia dokumentów następuje w formie pisemnej, z podaniem jej podstawy prawnej, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o udostępnienie.
 7. Ograniczeniu dostępu do informacji lub dokumentów podlegają sprawy załatwiane w drodze decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych, wobec których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 8. Organy gminy wykonują swoje zadania przy pomocy urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 16

 1. Rada gminy zwana dalej radą jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.
 2. Organem wykonawczym gminy jest wójt.

§ 17

 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada w formie uchwał.
 2. Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 3. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać wójt w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu rady gminy.

§ 18

Rada określa organizację wewnętrzną oraz podstawowe kierunki działania gminy.

§ 19

 1. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.
 2. Rada liczy 15-tu radnych.

§ 20

 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz 1-2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
 3. Odwołanie przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy w trybie określonym w ust. 1.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia rezygnacji.
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w ciągu 1 m-ca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęta jest uchwała.

§ 21

 1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 2. Przewodniczący rady jest zobowiązany zwołać sesję na wniosek wójta, grupy radnych stanowiącej, co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.w zdaniu drugim.
 3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 2 stosuje się przepis ust. 1 zdanie trzecie, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
 4. Na wniosek wójta, przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
 5. Sesje rady są otwarte, wstęp na salę obrad mają wszyscy zainteresowani.
 6. Rada postanawia o wyłączeniu jawności obrad w przypadkach określonych ustawami.
 7. Pierwszą sesję nowo wybranej rady do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 22

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje wójtowi, komisjom, klubom oraz grupie radnych w składzie co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

§ 23

Tryb przygotowania sesji oraz sposób jej prowadzenia został szczegółowo określony w regulaminie rady stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu.

§ 24

 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  1. uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa,
  2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jegodziałania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
  4. powoływanie kierownika urzędu stanu cywilnego,
  5. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. uchwalanie programów gospodarczych,
  8. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
   2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
   3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
   5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy,
   6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,
   7. określania zasad wnoszenia, cofania i zdobywania udziałów i akcji przez wójta,
   8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
  11. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania,
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, a także zadań z zakresu właściwości powiatu oraz województwa
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami w tym uchwalania statutu związku gmin oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
  15. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  16. nadawanie honorowego obywatela gminy,
  17. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
  18. powoływanie stałych i doraźnych komisji do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
  19. uchwalanie aktów prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia,
  20. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady.

§ 25

 1. Wewnętrznymi organami rady są komisje rady.
 2. Rada nie może przekazać komisjom swoich uprawnień do decydowania w jej imieniu.

§ 26

 1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
  1. komisja rewizyjna,
  2. komisja budżetu i rozwoju gospodarczego,
  3. komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki,
  4. komisja rolnictwa i ochrony środowiska,
  5. komisja bezpieczeństwa, zdrowia, opieki społecznej i spraw socjalnych.
 2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy oraz szczegółowy zakres działania, rada określa w odrębnej uchwale.
 3. Przewodniczącego ze swego grona wybiera i odwołuje komisja. Komisje pracują według ustalonych przez siebie regulaminów.
 4. Rada gminy może zrezygnować z powołania poszczególnych komisji stałych, jak również powołać w miarę potrzeb inną komisję stałą.

§ 27

Do zadań komisji stałych należy:

 1. Opiniowanie projektów uchwał rady gminy oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem w zakresie kompetencji komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przekładanych przez członków komisji i obywateli,
 4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności rady w zakresie kompetencji komisji,
 5. skład komisji rewizyjnej, liczba jej członków, tryb i zakres działania określa § 28.

§ 28

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy kontrola działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy.
  1. W szczególności komisja rewizyjna:
   1. opiniuje wykonanie budżetu gminy,
   2. występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi, wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową,
   3. przeprowadza kontrolę o charakterze doraźnym na zlecenie i w zakresie określonym przez radę gminy,
   4. opiniuje wnioski organów gminy dotyczące zamiaru powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenie zamówienia publicznego w zakresie nie objętym przepisami o zamówieniach publicznych.
 2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby, wybierani zwykłą większością głosów spośród członków rady gminy. Członkostwa w komisji nie można łączyć z funkcjami: przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie członkowie komisji w głosowaniu jawnym na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez przewodniczącego rady gminy.
 3. W przypadku konieczności dokonania zmian osobowych w składzie komisji dotyczących przewodniczącego komisji w trakcie trwania kadencji przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 4. Dla wykonania zadań będących w kompetencji komisji rewizyjnej przewodniczący zwołuje jej posiedzenie w miarę potrzeby nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku.
 5. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Dla prawomocności obrad komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu osobowego.
 6. W sprawach skomplikowanych komisja ma prawo zasięgnąć opinii ekspertów i innych kompetentnych osób z dziedziny, której sprawa dotyczy.

§ 29

 1. Rada ze swojego grona może powoływać komisje doraźne do realizacji określonych zadań.
 2. Zakres działania i kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnych określa rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 30

 1. Komisje podlegają radzie, której przedstawiają na początku roku kalendarzowego plany pracy i sprawozdania, a także działalności przynajmniej raz w roku sprawozdania ze swojej działalności.
 2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 31

 1. Utrzymywanie stałej łączności z mieszkańcami oraz ich organizacjami a w szczególności przyjmowanie od nich do rozpatrzenia przez właściwe organy gminy postulatów i wniosków jest podstawowym obowiązkiem radnego. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców..
 2. Radni winni współdziałać z jednostkami pomocniczymi gminy (sołectwa) i informować mieszkańców o poczynaniach władz samorządowych.
 3. Radni zobowiązani są brać udział w pracach rady i jej komisji oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani.

§ 32

Radni mogą organizować kluby do opracowywania spraw i przygotowywania wniosków oraz projektów uchwał na następujących zasadach:

 1. klub może zorganizować co najmniej 4 członków,
 2. wewnętrzną organizację i tryb działania klubu określają jego członkowie,
 3. klub reprezentuje jego przewodniczący wybrany spośród członków klubu lub wyznaczona przez niego osoba,
 4. o fakcie utworzenia, rozwiązania, składzie osobowym i zmianach w składzie, przewodniczący klubu obowiązany jest poinformować radę gminy na najbliższym posiedzeniu rady.

§ 33

Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może :

 1. domagać się wniesienia pod obrady rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców,
 2. podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych na terenie gminy,
 3. żądać pomocy wójta i urzędu w sprawach wynikających z działalności radnego, a szczególności informacji o planach i realizacji budżetowo - gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących mieszkańców, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 34

 1. Za udział w pracach rady oraz w posiedzeniach komisji na zasadach społecznych radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych i diety wg zasad określonych w odrębnej uchwale rady.
 2. Należności, o których mowa w ust. 1 przysługujące przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym mogą być zryczałtowane uchwałą rady.
 3. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w pracach rady może otrzymać zwrot kosztów podróży oraz dietę na zasadach określonych odrębną uchwałą

§ 35

 1. Obsługę techniczno - organizacyjną rady, komisji oraz radnych sprawuje wójt.
 2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i jej organów zawiera regulamin rady gminy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

§ 36

 1. Uchwała rady gminy w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta.
 2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.
 3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzaniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny określonej powyżej na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14-tu dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi absolutorium, po zapoznaniu się z opiniami komisji rewizyjnej i regionalnej izby obrachunkowej oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień wójta.
 4. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium jedynie na wniosek ¼ ustawowego składu rady w trybie określonym ustawą.

§ 37

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

§ 38

 1. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

§ 39

Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w urzędzie gminy oraz jednostkach administracyjnych gminy są osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy na podstawie:

 1. wyboru - wójt,
 2. powołania – zastępca wójta, sekretarz, skarbnik gminy,
 3. mianowania oraz umowy o pracę pozostali pracownicy.

§ 40

 1. Ustalenie wynagrodzenia dla wójta dokonuje rada w drodze uchwały.
 2. Czynności w pozostałych sprawach z zakresu prawa pracy wobec wójta dokonuje przewodniczący rady.

§ 41

 1. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt, albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.
 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 42

 1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie urzędu oraz organizuje pracę urzędu. Prowadzi sprawy gminy powierzone przez wójta.
 2. Skarbnik wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu.
 3. Szczególne zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu gminy.

Rozdział V
Zasady i tryb przeprowadzania referendum

§ 43

 1. O najistotniejszych sprawach gminy decydują jej mieszkańcy w formie referendum.
 2. Referendum może być zwołane w każdej sprawie ważnej dla gminy.
 3. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
  1. samoopodatkowanie mieszkańców na cele publiczne,
  2. odwołania organów gminy przed upływem kadencji.

§ 44

Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie, przedstawione na urzędowej karcie do głosowania, albo na dokonaniu wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami.

§ 45

W referendum mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy gminy posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 46

 1. Referendum przeprowadza rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
 2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
 3. W wyniku referendum przechodzi wariant, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. jest rozstrzygający, jeżeli za jednym rozwiązaniem w sprawie poddanej pod głosowanie oddano więcej niż połowę ważnych głosów .

§ 47

 1. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 2. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada podaje niezwłocznie do wiadomości mieszkańców gminy oraz ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego .

§ 48

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa rada.

§ 49

Do przeprowadzenia referendum i ustalenia jego wyników rada gminy powołuje gminną komisję ds. referendum oraz komisje obwodowe na zasadach określonych przez radę gminy.

§ 50

Koszty związane z przeprowadzeniem referendum pokrywa się z budżetu gminy.

§ 51

Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia referendum określa regulamin referendum przyjęty przez radę gminy w formie uchwały.

Rozdział VI
Gospodarka finansowa gminy

§ 52

 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy.
 2. Projekt budżetu przygotowuje wójt, uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki rady gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
  Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami zarząd przedkłada radzie gminy i przesyła projekt do wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej.
 3. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. W przypadku nie zachowania zapisu ust. 3, do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie.
 5. Za prawidłową gospodarkę gminy odpowiada wójt.
 6. Gospodarka finansowa jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 53

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada.

§ 54

Rada gminy może wyodrębnić w budżecie środki budżetowe do dyspozycji jednostek pomocniczych, których wydatkowanie określa uchwała budżetowa.

§ 55

Sprawozdanie z działalności finansowej gminy podlega sprawdzeniu przez komisję rewizyjną, przed udzieleniem wójtowi absolutorium.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 56

Zmiany w statucie dokonuje rada w trybie uchwały.

§ 57

 1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa.
 2. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu.

§ 58

 1. Zasady prowadzenia dokumentacji pracy organów gminy (protokoły, ewidencje itp.) regulują odrębne przepisy (instrukcja kancelaryjna) lub decyzje wójta w zakresie nie uregulowanym instrukcją.
 2. Zasady obsługi interesantów przez organy gminy, w szczególności udzielania informacji urzędowych, udostępniania dzienników urzędowych, zbioru przepisów gminnych określa regulamin organizacyjny urzędu.

§ 59

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustaw:

 1. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(j.t.Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).


data wytworzenia2006-07-13
data udostępnienia2006-07-13
sporządzone przezWołejszo Sebastian
opublikowane przezWołejszo Sebastian
ilość odwiedzin1180
rejestr zmianzobacz »
Gmina Nowa Karczma, Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma, tel.: 58 687-71-27, fax: 58 687-71-71, urzad@nowakarczma.pl, www.nowakarczma.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@